پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی
 

 آنچه در سفر باید بدانیم

 
​ 
الف: حقوق مسافرين
 • صدور بليط توسط شركت مسافربري و تسليم آن به مسافرين با ذكر مشخصات مقرر در ضوابط
 • اطلاع‌رساني به مسافرين توسط شركت‌هاي مسافربري در زمان صدور بليط از مسير حركت به نحو مقتضي
 • استرداد قيمت بليط در صورت انصراف از سفر تحت شرايط مقرر (مگر تا يك ساعت قبل از حركت 10% و بعد از آن 50% از كل مبلغ بليط كسر مي‌گردد)
 • تمديد بليط مسافري قبل از انجام سفر بدون پرداخت وجه اضافي
 • صدور بليط رايگان براي اطفال كمتر از 5 سال بدون اختصاص صندلي
 • سوار و پياده نمودن مسافرين در پايانه‌هاي مسافربري (مگر در صورت درخواست و رضايت مسافر)
 • استفاده از مزاياي بيمه‌اي در طول سفر
 • استرداد كل مبلغ بليط در صورت تاخير در جايگزين وسيله نقليه (حداكثر يك ساعت)
 • شركت‌هاي حمل‌ونقل مسافربري در زمان تعيين شده نسبت به جايگزيني وسيله نقليه مناسب بدون دريافت هزينه اضافي در زمان تعيين شده اقدام نمايند.
 • توقف وسايل نقليه مسافربري در طول سفر جهت صرف غذا و انجام فرايض ديني در مكان و زمان مناسب
 • حمل توشه همراه مسافر به ميزان 20 كيلوگرم به صورت رايگان و بيش از آن با پرداخت هزينه‌هاي مربوطه
 • (5/2 درصد نرخ پايه بليط براي هر كيلوگرم بار اضافي)
 • عدم دريافت هر گونه وجهي غير از وجه بليط مسافري از مسافرين 

ب : خدمات عمومی داخل وسیله :
 • رعايت اصول بهداشتي و نظافت وسيله نقليه در طول سفر توسط شركت‌هاي مسافربري الزامي مي‌باشد.
 • استفاده از دستگاه‌هاي خنك كننده و گرم كننده (كولر و بخاري) در فصول مربوطه
 • رفتار مناسب با مسافرين در طول سفر توسط رانندگان و كمك رانندگان
 • عدم پخش نوار و فيلم‌هاي غير مجاز در طول سفر
 • پذيرايي از مسافرين با مواد خوردني و آشاميدني و توزيع روزنامه در سفرهاي ويژه
 • الصاق برچسب توشه به توشه همراه مسافرين 
 
ج: آئين‌نامه‌ها و دستورالعملهاي مربوط به حقوق مسافران و خدمات
 • ضوابط حمل‌ونقل مسافر موضوع ماده 9 آئين‌نامه بار و مسافر و مدت لغو پروانه فعاليت و تعطيلي موسسات حمل‌و‌نقل جاده‌اي
 • آئين‌نامه حمل بار و مسافر و مدت لغو پروانه فعاليت و تعطيلي موسسات حمل‌ونقل جاده‌اي
 • ضوابط اختصاصي ارائه خدمات ويژه در حمل و نقل مسافر
 • مقررات مربوط به نحوه تنظيم و استفاده از صورت وضعيت و بليط مسافري